Điều khoản sử dụng dịch vụ

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

Điều khoản sử dụng dịch vụ

Điều khoản sử dụng dịch vụ

 Điều khoản sử dụng dịch vụ Mamaeden door

Điều 1 Mục đích


Điều khoản thành viên này nhằm mục đích quy định trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của người dùng(thành viên-bên B) và người quản lý dịch vụ được sử dụng liên quan đến mạng internet(dịch vụ) là Mamaeden door(nhà cung cấp - bên A)


Điều 2 Hiệu lực của điều khoản

Điều khoản này có hiệu lực sau khi thông báo cho các thành viên khi thành viên tham gia đăng ký.

Công ty có thể thay đổi nội dung của điều khoản này, điều khoản được thay đổi sẽ được thông báo và có hiệu lực theo cách thức giống khoản 1.

Các mục và nội dung được thay đổi của điều khoản sẽ được thông báo trên trang chủ của công ty.

Điều 3 Quy định khác

Các mục không được quy định trong điều khoản này sẽ tuân theo các quy được quy định trong Luật viễn thông cơ bản, Luật kinh doanh viễn thông và các luật và quy định có liên quan khác.

Điều 4 Ký kết hợp đồng sử dụng

Nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" theo thỏa thuận thành viên khi đăng ký thì coi như bạn đồng ý với các điều khoản và ký kết hợp đồng này.

Điều 5 Giải thích thuật ngữ

Trong điều khoản này các thuật ngữ được sử dụng như sau.

Thành viên: Người ký hợp đồng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ với nhà cung cấp.

Tài khoản(ID): Một sự kết hợp của các chữ cái và số được lựa chọn bởi các thành viên và được chấp thuận bởi nhà cung cấp để xác định thành viên và việc sử dụng dịch vụ đó.

Mật khẩu: Một sự kết hợp của các chữ cái và số được lựa chọn bởi một thành viên để bảo vệ bí mật của mình trong mạng thông tin.

Điều 6 Đăng ký sử dụng

Đăng ký thành viên có thể được thực hiện trực tuyến bằng việc đăng ký với bên cung cấp bằng cách điền vào mẫu đơn đăng ký.

Thành viên muốn tham gia phải đăng ký bằng tên thật của mình và chỉ có thể đăng ký với một ID.

Điều 7 Chấp nhận đăng ký thành viên

Nếu một thành viên muốn đăng ký theo mẫu đăng ký thành viên của ' bên A' qua internet thì được đăng ký như trong Điều 6 và ‘bên A' phê duyệt tư cách thành viên để thành viên đó sử dụng dịch vụ ngay.

Điều 8 (Từ chối đăng ký và buộc rút tư cách thành viên)

'Bên A' có thể từ chối đăng ký thành viên trong trường hợp thành viên đăng ký bằng cách lấy cắp tên của người khác.

Ngay cả sau khi đơn đăng ký thành viên đã được phê duyệt,thành viên vẫn có thể bị buộc phải rút khỏi thành viên nếu phát hiện họ tiết lộ sự thật sai lệch, xuyên tạc danh tiếng 'bên A' hoặc đăng nội dung khiêu dâm hoặc không lành mạnh.

Điều 9 ( Ngừng cung cấp dịch vụ)

Bên A có thể ngừng cung cấp dịch vụ trong các trường hợp sau.

Trường hợp bất đắc dĩ liên quan việc bảo trì thiết bị

Khi nhà cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định của Luật kinh doanh viễn thông chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông

Các trường hợp khác phát sinh khiến bên A không thể cung cấp dịch vụ

Điều 10 Nghĩa vụ của Công ty(bên A)

Công ty phải cố gắng hết sức để cung cấp dịch vụ liên tục và ổn định.

Công ty phải cố gắng hết sức quản lý bảo mật thông tin cá nhân bao gồm thông tin tín dụng của thành viên và cố gắng hết sức để bảo mật thông tin của thành viên.

Điều 11 Bảo mật thông tin cá nhân

'Bên A' thu thập thông tin tối thiểu cần thiết để cung cấp dịch vụ khi thu thập thông tin của người dùng.

Thông tin cá nhân được cung cấp không được sử dụng cho mục đích khác nếu không có sự đồng ý của người dùng hoặc không thể cung cấp cho bên thứ ba, về mục này bên A chịu toàn bộ trách nhiệm.

Tuy nhiên, các trường hợp ngoại lệ sau đây được áp dụng.

Trong trường hợp cần thiết cho việc viết thống kê, nghiên cứu khoa học, hoặc điều tra thị trường thì được cung cấp dưới hình thức không thể xác định một cá nhân cụ thể.

Khi có yêu cầu của cơ quan quốc gia dựa trên quy định của Luật Viễn thông cơ bản

Khi có mục đích điều tra tội phạm hoặc yêu cầu từ Bộ Thông tin và Truyền thông

Nếu có yêu cầu theo quy trình được quy định trong các luật và quy định khác có liên quan

Thành viên có thể yêu cầu xem xét và sửa lỗi thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào và Bên A sẽ xử lý không chậm trễ theo yêu cầu đó.

Điều 12 Nghĩa vụ của thành viên

Thành viên phải tuân thủ thông báo được cung cấp bởi bên A về các Luật và quy định liên quan, các mục lưu ý, quy định, nội dung của điều khoản này và không được gây trở ngại cho công việc của bên A.

Thành viên không được sử dụng bất kỳ dịch vụ nào mà không có sự đồng ý trước của bên cung cấp(bên A) để thực hiện bất kỳ hành động tạo lợi nhuận nào.

Thành viên không được sử dụng, sao chép, tái bản, thay đổi, dịch, xuất bản, phát sóng hoặc sử dụng thông tin thu được từ dịch vụ mà không có sự đồng ý trước của bên cung cấp hoặc cung cấp thông tin cho người khác

Nếu thành viên có sự thay đổi về nội dung đăng ký hiện có, thành viên phải thông báo nội dung thay đổi qua dịch vụ.

Thành viên không được thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.

 Hành vi sử dụng sai ID của thành viên khác

 Hành vi vì mục đích hoạt động tội phạm hoặc hoạt động liên quan đến tội phạm khác

 Hành vi gây hại đến trật tự xã hội và thuần phong mỹ tục khác

 Hành vi phỉ báng hoặc xúc phạm danh dự của người khác

 Hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác

Hành vi hacking hoặc làm lây lan virus máy tính

 Trái với ý định của người khác, liên tục truyền tải một số thông tin nhất định như thông tin quảng cáo hoặc liên kết đến trang web khác

Bất kỳ hành vi nào có thể can thiệp hoặc ngăn chặn hoạt động an toàn của dịch vụ

Hành vi vi phạm các luật và quy định liên quan khác

Hành vi kinh doanh hoặc quảng bá thương mại thông qua trang cộng đồng như đăng thông báo

Điều 13 Xóa nội dung thông báo hoặc bài đăng 


'Bên A' có thể xóa mà không cần thông báo trước hoặc không cần đồng ý nếu bài viết hoặc nội dung thông báo vi phạm các quy định tại Điều 12 hoặc vượt quá thời hạn quy định của ' bên A'.

Điều 14 (Quyền và nghĩa vụ về đăng bài)

Tất cả các quyền và trách nhiệm, kể cả quyền tác giả đối với bài đăng, đều được dành riêng cho thành viên đã đăng nó.

Điều 15 (Cấm chuyển nhượng)

Thành viên không thể chuyển nhượng hoặc cấp quyền sử dụng dịch vụ cho người khác và không thể cung cấp bảo mật cho người khác

Điều 16 (Chấm dứt Hợp đồng và Hạn chế Sử dụng)

Khi một thành viên có ý định chấm dứt hợp đồng, người đó sẽ phải đăng ký với nhà cung cấp trước 1 ngày với ngày dự định chấm dứt dịch vụ thông qua dịch vụ hoặc qua e-mail (nếu ngày chấm dứt rơi vào ngày lễ theo luật định, thì phải đăng ký trước hai ngày trước khi bắt đầu ngày nghỉ) .

Nhà cung cấp có thể hạn chế phê duyệt trong một khoảng thời gian nhất định với trường hợp một thành viên đã hủy hoặc rút khỏi thành viên yêu cầu sử dụng lại dịch vụ.

Điều 17 Miễn trách nhiệm và bồi thường

" Bên A" không chịu trách nhiệm về tính xác thực và độ tin cậy của các thông tin, dữ liệu, sự kiện được đăng trong dịch vụ bởi thành viên, thành viên chịu trách nhiệm cá nhân trong việc sử dụng dịch vụ; đồng thời thông qua sử dụng dịch vụ nếu có bất kỳ tổn hại nào hoặc bất lợi nào khác phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ khác, lấy bỏ tài liệu thì thành viên phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vi phạm quy định tại Điều 12 và đối với bất kỳ giao dịch nào giữa các thành viên hoặc giữa thành viên và bên thứ ba liên quan đến việc mua sản phẩm hoặc việc sử dụng dịch vụ của thành viên và lợi ích mong đợi từ nó.

Thành viên chịu trách nhiệm về các thiệt hại do sự bất cẩn trong quản lý và sử dụng ID và mật khẩu của mình hoặc việc sử dụng gian lận của bên thứ ba.

Bởi việc thành viên vi phạm Điều 12 hoặc các quy định khác của Điều khoản này mà 'bên A' chịu trách nhiệm với thành viên hoặc bên thứ 3, vì điều này nếu 'bên A' phát sinh tổn thất thì thành viên vi phạm điều khoản này sẽ phải bồi thường cho 'bên A' mọi tổn thất phát sinh,và từ tổn thất đó 'bên A' được miễn trách nhiệm.

Điều 18 (Giải quyết tranh chấp)

1. Nhà cung cấp và thành viên cần phải nỗ lực hết mình để giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến dịch vụ một cách hài hòa.

Nhà cung cấp có thể hạn chế phê duyệt trong một khoảng thời gian nhất định với trường hợp một thành viên đã hủy hoặc rút khỏi thành viên yêu cầu sử dụng lại dịch vụ.

/home/hosting_users/vtnhome/www/theme/basic/skin/outlogin/basic/outlogin.skin.1.php

회원로그인


그누보드5
Copyright © donggreen.com All rights reserved.